Váci SzC Madách Imre Technikum és Szakképző Iskola

2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 1-3 OM: 203065

   Üdvözöljük iskolánk weboldalán!

A kollégiumi nevelés 

 A kollégiumi nevelés célja a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával.

  Céljaink megvalósítása:

 - világos, egyértelmű norma-és értékrendszer kialakítása az életkori sajátságok figyelembevételével

 - a kollégium családpótló szerepének hangsúlyozása, a szülővel és iskolával való szoros kapcsolattartás segítségével

 - az egészséges életvitel és ellátás feltételeinek megteremtése

 - a diákok kezdeményező szerepének támogatása saját kollégiumi életük alakításában, szervezésében

 - a szokás-és hagyományrendszer erősítése a közösségi tevékenységben

 -  tanárok és a diákok közötti közvetlen, bizalmi kapcsolaton alapuló együttműködés

 -  az egyéni kötelesség-és felelősségvállalás jelentőségének növelése

 - nyugodt tanulási körülmények és tanári segítség biztosítása mindenki számára

 - a művelődés, az ismeretszerzés feltételeinek minél szélesebb körű biztosítása

 - személyes igények figyelembevétele, differenciálás lehetőség szerint

 - a szabadidő kulturált eltöltésének lehetővé tétele, változatos, többféle igénynek megfelelő programok

 A kollégiumi nevelés feladatai:

 

 A tanulási kultúra fejlesztése 

 Az eredményes és hatékony ismeretszerzés. A megismerési és gondolkodási képességek fejlesztése érdekében a kollégium lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási módszereket.

Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése 

 A kollégium valamennyi tanulója számára lehetővé teszi az egyes szakmák, hivatások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a választott életpályára való felkészülést.

 A közösségi értékrend és normarendszer fejlesztése

 A kollégium –mint közösségi helyszín- a nevelési folyamat során hangsúlyt helyez a pozitív közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek (empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség) fejlesztésére.

A kollégium feladata is a családi életre (a családtagi szerepekre, a párkapcsolatok kulturált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra stb.) nevelés.

Az egészséges és kulturált életmódra nevelés

 A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges a megfelelő életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapozása.

 A kollégium minden részletében otthonos, kulturált, esztétikus közegként működik, ahol a tanulók jól érzik magukat, és ami egyben fejleszti ízlésüket, igényességüket.

 A kollégium környezettudatos magatartásra neveli a tanulókat, hogy érzékennyé váljanak környezetük állapota iránt, életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt.

 Az önismeret fejlesztése, a korszerű világkép kialakulásának segítése

 A kollégiumon belüli kapcsolat-és tevékenységrendszer szervezése, ismeretek nyújtása, azaz a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti, tapasztalati alapjai: természeti és társadalmi ismeretek bővítésével, művészeti élményekkel támogatja a világban való tájékozódás, a személyes és szociális azonosságtudat fejlődését.